Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Instalacje i sieci, czyli inne zagrożenia

30Kiedy już wydarzy się jakaś katastrofa budowlana i to z jakiegokolwiek powodu ( niezależnie czy powodem katastrofy są zaniedbania człowieka, czy też siły od człowieka niezależne ), to już nawet po zawaleniu się budynku, bądź też jego części istnieje wiele rodzajów zagrożeń, które w tym momencie płyną z różnych sieci i instalacji, które znajdują się w zniszczonym obiekcie budowlanym. Po pierwsze zagrożeniem i to w dodatku naprawdę bardzo dużym jest instalacja elektryczna. Może ona stwarzać realne zagrożenie utraty zdrowia czy też nawet życia zarówno dla ofiar katastrofy jak i oczywiście dla ratowników, którzy mogą ulec porażeniu prądem. Co więcej instalacja elektryczna może także powodować zaistnienie pożarów poprzez zapalenie się materiałów w pobliżu kabli, a także może ona powodować wybuchy, jeżeli prąd będzie miał styczność z ulatniającym się gazem. Następnym zagrożeniem dla ofiar oraz ratowników pracujących przy katastrofie budowlanej jest oczywiście instalacja wodociągowa. Przez nią ofiary katastrofy, a także i ratownicy mogą ulec podtopieniu czy też mogą oni nawet niejednokrotnie utonąć, szczególnie jeżeli ofiary katastrofy znajdują się w dolnej części budowli. Co więcej woda może także powodować utratę równowagi i stabilności całego rumowiska, przez co wystąpić mogą następne osunięcia. Następnym realnym zagrożeniem jest także instalacja kanalizacyjna. Co prawda stwarza ona znacznie mniejsze zagrożenie aniżeli inne instalacje, ponieważ w przewodach kanalizacyjnych przepływ nie jest ciągły. W niektórych przypadkach jednak instalacja kanalizacyjna może okazać się ratunkiem, ponieważ można przez nią pompować na przykład powietrze do osób, które są uwięzione w rumowisku i do których nie ma dojścia. Innym, realnym zagrożeniem może okazać się także i instalacja ciepłownicza. Jest ona tym bardziej niebezpieczna, szczególnie w okresach grzewczych, że znajduje się w niej gorąca woda, która nie tylko może być przyczyną zatopienia ofiar katastrofy, ale może powodować także bardzo rozległe i ciężkie poparzenia, także i wśród ratowników.Jedną z ostatnich i jednocześnie najgroźniejszych instalacji, która może stwarzać zagrożenie już po katastrofie budowlanej, jest instalacja gazowa. Jest ona naprawdę bardzo niebezpieczna, ponieważ rozszczelnienie rur gazowych i ulatnianie się gazu powoduje bezpośrednie zagrożenie wybuchu ( choć najczęściej są to wybuchy lokalne ), a także gaz może być przyczyną zatrucia się ofiar katastrofy ( ratownicy najczęściej są już wyposażeni w maski przeciwgazowe. Jak więc doskonale widać, nie tylko samo zawalenie się obiektu budowlanego ( względnie jego części ) jest katastrofą, choć z tym nie można polemizować, jednakże już nawet po bezpośredniej katastrofie na jej ofiary a także i na ratowników czeka naprawdę wiele innych niebezpieczeństw, które niejednokrotnie mogą być równie śmiertelne jak i sam moment zawalenia się obiektu budowlanego. Dlatego też jeżeli tylko się da, powinniśmy w przypadku wydarzenia się katastrofy starać się zarachowywać zdrowy rozsądek, gdyż w przeciwnym przypadku konsekwencje na pewno nie będą dla nas korzystne.

Geotechnika

16Kolejną składową jaka wlicza się w naukę którą jest inżynieria lądowa, to oczywiście geotechnika. Jest to nauka również bardzo ściśle powiązana z samym budownictwem, ponieważ jej wiedza odnosi się głównie do możliwości obliczenia współpracy pomiędzy samym podłożem a budowlą. Geotechnika jest to nauka, która ma naprawdę bardzo ścisłe powiązania z takimi naukami jak na przykład mechanika konstrukcji czy też geologia. Inżynierowie zajmujący się geotechniką pracują nad tym, aby w możliwie jak najbardziej ekonomicznie oraz oczywiście jak najbezpieczniej ( co jest rzeczą chyba najważniejszą ) projektować fundamenty różnych budowli, a także i tak zwanych murów oporowych ( zwanych Częstocic także i ścianami nośnymi, szczególnie jednak w przypadku budynków mieszkalnych ), a także i innych obiektów, które mają bezpośrednią styczność z pracującym podłożem. Do głównych przeciwności tej nauki, które muszą zostać pokonane, aby budownictwo w konkretnym rejonie miało w ogóle szansę bytu, są między innymi takie czynniki jak na przykład poziom wód gruntowych, które niejednokrotnie mogą skutecznie pokrzyżować plany budowlane, a także bardzo ważne są tutaj i elementy, które są bezpośrednio związane z mechaniką gruntów czy też z tak zwanym gruntoznawstwem. Bardzo często bywa i tak, że geotechnika postrzegana jest przez ludzi z branży budowlanej za jedną z najważniejszych i do tego najbardziej rozległych dziedzin budownictwa. Jest to jednak dość zrozumiałe i jednocześnie jest to bezpośrednio powiązane z różnego rodzaju trudnościami, które mogą dotyczyć trudności z określaniem tak zwanych „warunków brzegowych problemów”, które są powiązane z geotechniką. Szczególnie na uwagę zasługuje w tym momencie trudność dostarczana przez właściwości samego gruntu, który ma służyć za podłoże do budowli, z głównym uwzględnieniem nośności tegoż to gruntu. Są to rzeczy naprawdę bardzo złożone i niejednokrotnie dużo trudniejsze aniżeli pozostałe zagadnienia z wiedzy inżynierskiej, dlatego też nietrudno się dziwić, że geotechnika postrzegana jest jako jedna z najtrudniejszych dziedzin wiedzy inżynierskiej. Właśnie przez powstawanie tych wszystkich trudności narodziła się nowa dziedzina wiedzy inżynierskiej, bezpośrednio powiązana z budownictwem, a mianowicie jest to oczywiście geoinżynieria. Jest to nauka zajmująca się głównie tym, jaki istnieją możliwości na polepszenie oraz na jednoznaczne określenie własności samego gruntu tam, gdzie finalnie będzie miała znajdować się określona inwestycja budowlana. Często geotechnika oraz geoinżynieria określane są także podziemnymi elementami inżynierii, które zresztą dość wyraźnie kontrastują z elementami „naziemnymi” dotyczącymi inżynierii lądowej, ponieważ w tych właśnie składowych są już ściśle określone właściwości dotyczące na przykład materiałów, jakimi są przeważnie beton oraz stal ( nietrudno jest obliczyć wszystkie dane mając już określone wartości ). Jak więc doskonale widać, geotechnika naprawdę jest jedną z cięższych dziedzin bezpośrednio powiązanych z szeroko rozumianym budownictwem.

Umowa na wykonanie remontu

33Dość oczywistą rzeczą dla większości osób wydaje się być to, że kiedy zatrudnia się konkretna ekipę remontową, to koniecznie trzeba będzie spisać z firmą remontową odpowiednią umowę, dzięki czemu będziemy odpowiednio zabezpieczeni. Oczywiście teoretycznie rzecz biorąc, to nawet jeżeli umowa będzie słowna tow świetle prawa jest ona obowiązująca, niemniej jednak w takich przypadkach trudno jest cokolwiek komukolwiek udowodnić, a co na papierze to na papierze, dlatego też jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie,aby taka umowa została spisana jeszcze przed rozpoczęciem wszelkich prac remontowych czy też budowlanych. Oczywiście najlepiej jeżeli będzie to umowa notarialna, choć w istocie niewiele osób decyduje się na tego rodzaju rozwiązanie. Spisanie umowy na wykonanie określonych prac remontowych leży w naszym interesie, ponieważ w przypadku jeżeli firma nie wywiąże się z umowy, mamy podstawę do wniesienia odpowiednich roszczeń, dlatego też naprawdę jest to zabezpieczanie nas samych. Zresztą jak wiadomo firmy są naprawdę różne, jedne mniej drugie bardziej rzetelne. Warto jest jednak także zwrócić uwagę na to, co będzie się zawierać w samej umowie dotyczącej wykonania określonych prac remontowych. Przede wszystkim właśnie w umowie muszą się zawierać wszystkie czynności remontowe, które mają być przez firmę wykonane, a także i termin w jakim powinno to zostać zrobione, gdyż to również jest bardzo istotna kwestia. Dodatkowo dobrze jeżeli będzie się tam znajdować kwota jaką ekipa remontowa ma otrzymać za wykonanie swojego zadania i w przypadku jeżeli firma nie dotrzyma warunków umowy, można będzie tę cenę negocjować. Spisanie umowy naprawdę powinno być wykonywane za każdym razem i dokładnie powinna ona zawierać wszystkie czynności, które mają zostać wykonane w trakcie remontu, ponieważ jest to realne podstawa do ewentualnych reklamacji czy też innych roszczeń. Jest to zabezpieczenie dla nas, dlatego też nawet w przypadku jeżeli remont wykonuje firma znajomego, to umowa i tak powinna zostać spisana.

Mechanika konstrukcji

18Mechanika konstrukcji jest to bardzo ważna i skomplikowana nauka, bezpośrednio powiązana z budownictwem ( zresztą praktycznie rzecz ujmując jest ona z budownictwem nierozerwalnie połączona ). Mechanika skupiona jest głównie na tym, aby analizować oraz następnie w odpowiedni sposób projektować wszystkie konstrukcje, które będą następnie podlegały działaniom różnych sił, które niewątpliwie będą dążyły do zniszczenia wybudowanego obiektu ( chodzi tutaj między innymi o takie siły jak deszcze, wiatr, trzęsienia ziemi i tym podobne ), choć warto jest zaznaczyć, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie i siły zewnętrzna, ale także i o siły wewnętrzne statyczne oraz rzecz jasna różne siły dynamiczne. Co więcej pod pojęciem samej siły ( która może się okazać w najgorszym przypadku także i siłą destrukcyjną ), rozumie się także i ciężar własny samej konstrukcji, czy też takie czynniki jak zmiany temperatury, które mają bezpośredni wpływ na rozszerzanie się materiałów pod wpływem ciepła. Właśnie dlatego też jeszcze zanim zacznie się jakakolwiek budowa, działanie wszystkich sił w określonych miejscach trzeba dokładnie obliczyć i przeanalizować i dopiero po tym fakcie można zacząć dobierać możliwie jak najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne dotyczące konkretnej budowli, w tym także i odpowiednie dobranie samych materiałów, z których obiekt zostanie wybudowany. Oczywiście wszystko musi być tak skomponowane, żeby w możliwie jak najlepszy sposób móc zapobiegać działaniu niepożądanych sił i aby ich ewentualne skutki były możliwie jak najmniejsze i oczywiście nieszkodliwe dla samej budowli. Co więcej mechanika konstrukcji ma za zadanie także to, aby zaprojektować budowlę w tern sposób, aby nie tylko opierała się ona możliwie jak najskuteczniej działającym na nią siłom, ale także musi jednocześnie charakteryzować się odpowiednią funkcjonalnością oraz oczywiście możliwie jak najwyższym poziomem bezpieczeństwa, co jest jednak rzeczą jak najbardziej logiczną, że bezpieczeństwo stawiane powinno być na miejscu numer jeden. Warto jest jednak także wiedzieć o tym, że dzięki temu, iż sama mechanika konstrukcji jest dziedziną naprawdę bardzo rozległą i trudną, wydzieliły się konkretne osobne dyscypliny mechaniki konstrukcji, z czego każda dyscyplina zajmuje się tylko jednym zagadnieniem, a ich ścisła współpraca pozwala na dokonanie wszystkich obliczeń i wykonanie naprawdę stabilnej, użytecznej i bezpiecznej konstrukcji budowlanej. Jednym z przykładów takiej właśnie dyscypliny, która wykształciła się stricte z mechaniki konstrukcji jest na przykład nauka o możliwości zapobiegania skutkom trzęsienia ziemi, co jest obecnie już nauką osobną, jednakże nierozerwalnie połączoną z samą mechaniką konstrukcji. Nie jest to oczywiście jedyna taka dziedzina, więc absolutną koniecznością w przypadku budowania ( szczególnie jeżeli chodzi o wysokie budynki i inne konstrukcje ) jest ścisła współpraca wszystkich dziedzin budownictwa, czy też mówić ściślej, inżynierii lądowej, która jest czymś w rodzaju matki wszystkich nauk budowlanych.

Kosztorys a rzeczywista cena nieruchomości

28Dość oczywistym wydaje się być fakt, że każdy kosztorys jest to dokument w pewnym sensie „przepowiadający” koszty, które inwestor będzie musiał włożyć w nowo budowaną inwestycję budowlaną, jednak jednocześnie kosztorysu nie można traktować jako pewne informacje, które niewątpliwie się sprawdzą, ponieważ może wyniknąć w trakcie budowy wiele rzeczy, które będą wymagały wyłożenia dodatkowych środków przez inwestora. Dlatego też można założyć, że zestawienie wszystkich kosztorysów jest tylko szacunkową ceną rzeczywistą całej nieruchomości, a nie są to dane, które nie mogą uleć zmianie. Aby móc wycenić całą nieruchomość, kosztorysanci stosują wiele różnych podejść, metod oraz technik szacowania nieruchomości. Każda metoda opiera się na innych założeniach i tak naprawdę jeżeli kosztorysy będą wykonywane za pomocą różnych technik, będą one mogły być zdecydowanie bardziej trafne. W tak zwanym podejściu kosztowym w momencie zastosowania różnych metod odtworzenia oraz zastąpienia można stosować wiele różnych technik. Są to między innymi takie techniki jak technika szczegółowa, technika scalonych elementów czy też technika wskaźnikowa. Co więcej w przypadku likwidacji jakiegoś obiektu budowlanego stosuje się najczęściej tylko i wyłącznie metodę szczegółową, która dość skutecznie potrafi „przewidzieć” koszty, które będzie trzeba ponieść przy likwidacji konkretnej nieruchomości. Istnieje jeden element tak zwanego „operatu”, który jest oparty na wcześniej wymienionych technikach, a także czasami oparty na mieszanym podejściu, to oczywiście kosztorys traktowany jako sposób na określenie całkowitej ceny kosztorysowej. Najczęściej jednak bywa tak, że przy wycenie konkretnej nieruchomości korzysta się z cenników, które są już gotowe. Co ważne cenniki takie charakteryzować mogą się różnym stopniem scalenia elementów, a także mogą charakteryzować się różnym zakresem. Co więcej w niektórych przypadkach przygotowuje się także kalkulacje, które są oparte o specjalistyczne katalogi. W trakcie przygotowywania kosztorysu całej nieruchomości warto jest oczywiście pamiętać o tym, że kosztorys naprawdę nie jest stuprocentowym dokumentem określającym wszystkie płatności, których trzeba będzie dokonać, a jest on tylko przewidywalnym określeniem kwoty, która będzie wydana na realizację całej inwestycji budowlanej, jednakże często rzeczywista kwota całej inwestycji jest znacznie wyższa aniżeli zakładane kosztorysy, choć zdarzają się także i przypadki, że jest to kwota nieznacznie mniejsza, co oczywiście będzie dla inwestora rzeczą jak najbardziej korzystną. W przypadku niewielkich inwestycji cały kosztorys tak naprawdę może zostać wypisany w przysłowiowym brudnopisie, ponieważ zakres kosztorysowania jest znacznie mniejszy aniżeli w przypadku większych inwestycji budowlanych, co jednak nie zmienia faktu, że tutaj również jest to tylko orientacyjna kwota, dlatego też naprawdę rzeczą niemożliwą jest to, żeby już na początku planowania inwestycji budowlanej wiedzieć ile cała inwestycja będzie kosztowała.