Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Nadzór budowlany

1Kontrolę nad tym w jakim stanie jest budynek pod względem technicznym pełni nadzór budowlany. W każdym mieście jest jednostka nadzoru budowlanego, która to określony zakres kompetencji. Do zadań nadzoru budowlanego należy to, żeby we właściwy sposób kontrolować to, jak wykonuje się prace konserwatorsko – remontowe a także pełni funkcję organu nadzorującego, to w jaki sposób zarządza się obiektami. Zakres kompetencji nadzoru budowlanego jest ściśle określony. Na życzenie wykonuje się inspekcje oraz kontrole. Zakres kompetencji nadzoru budowlanego dotyczy także tego, jak i gdzie będą budowane nowe obiekty na terenie miasta. Rolą nadzoru budowlanego jest także to, aby zlecać kontrolę w obiektach użytku publicznego, takich jak te obiekty sportowe czy szpitale. Jeżeli jest się mieszkańcem bądź innego typu użytkownikiem konkretnego obiektu wówczas można także samemu zgłosić jakieś roszczenie do nadzoru budowlanego. Na stronach internetowych zawarte są dane kontaktowe oraz wyszczególniony jest zakres świadczonych prac. Nadzorowi budowlanemu podlegają właściwe jednostki. Do kupienia jest wiele produktów do wyposażenia wnętrz, w tym kuchni. Kuchnia a także aneksy kuchenne są centralnymi miejscami w domu. Aby miejsca te były funkcjonalne koniecznie trzeba zadbać o właściwy dobór różnego typu elementów, w tym wyposażenia niezbędnego na przykład do gotowania. Dużym zainteresowaniem cieszą się zlewozmywaki ceramiczne, do nabycia w różnych rozmiarach a także w różnych kolorach. Oferta producentów jest zróżnicowana, dlatego też warto już dziś obejrzeć nowości na rynku a także katalogi produktów. Zlewozmywaki ceramiczne traktowane są jako ekskluzywne wyposażenie, które jest także dobrą lokatą kapitału. Modne zlewozmywaki ceramiczne wytwarzane są z gliny palonej, a wypalane są w odpowiedniej temperaturze. Zaletą tego typu zlewozmywaków jest to, że wykonane są bardzo dobrej jakości materiałów. Tego typu asortyment wytwarzany jest z bardzo dobrej jakości materiałów, tym bardziej więc warto kupić tego typu produkty. Nowoczesne zlewozmywaki ceramiczne są odporne na różnego typu uszkodzenia typu mechanicznego a także na działanie wysokich temperatur. Do nabycia na rynku jest wiele zlewozmywaków, wyprodukowanych przez różne firmy. Po wybudowaniu obiektu, przed oddaniem go do użytkowania, konieczne jest wykonanie tak zwanego odbioru obiektu. Każdy obiekt, zwłaszcza, ten będący w użytkowaniu publicznym musi spełnić odpowiedniej jakości standardy, które sprecyzowane są przez prawo budowlane a także innego typu zasady użytkowania obiektów. Poza tym aby można było przebywać na terenie obiektu, musi on spełniać wszystkie niezbędne standardy. Proces odbioru obiektu odbywa się po wykonaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych. Tego typu pracę dotyczą: ochrony przeciwpożarowej, a także sprawdzenia standardów technicznych w budynku. Poza tym budynek musi posiadać niezbędne wyposażenie z zakresu infrastruktury. Jeżeli ktoś ma jakieś sugestie bądź uwagi dotyczące obiektu wówczas powinien zgłosić tego typu rzeczy do właściwego organu. Za każdym razem musi być sporządzony odpowiedni protokół zdawczo – odbiorczy obiektu. Przed budową obiektu, przygotowuje się projekt, który także musi być wykonany według standardów w zakresie budownictwa a także projektowania. Dokumentacja techniczno-budowlana także musi spełniać odpowiednie standardy. Także podlega kontroli zakończonej wykonanie protokołu.

Katastrofa budowlana

29Katastrofa budowlana, jak nawet sama nazwa wskazuje, jest to zdarzenie tragiczne polegające w tym momencie na niezamierzonym oraz na gwałtownym zniszczeniu obiektu budowlanego bądź też jego części, co zawsze niesie za sobą tragiczne skutki ( od skutków finansowych, niejednokrotnie nawet i po ofiary śmiertelne ). Katastrofą budowlaną nazywa się także i zniszczenie elementów konstrukcyjnych rusztowań czy też elementów formujących, odbudowy wykopu czy też zniszczenie ścianek szczelnych. Ogólnie rzecz ujmując, katastrofa budowlana jest to zniszczenie różnego rodzaju elementów obiektu budowlanego, czy też także całego obiektu, co niesie za sobą zawsze naprawdę bardzo duże zagrożenie, także dla zdrowia i życia. Jeżeli chodzi o przyczyny, które mogą spowodować katastrofę budowlaną, to można je podzielić na kilka podstawowych „działów”. Przede wszystkim katastrofę budowlaną może spowodować błąd przy projektowaniu samej budowli. Drugim czynnikiem jest błąd przy wykonaniu konstrukcji budowlanej, mogą to być także i nieodpowiednie warunki eksploatacji takiego obiektu bądź też niezamierzone przez nikogo przypadki losowe. Jeżeli chodzi o błędy wykonywane w trakcie projektowania obiektu budowlanego, które mogą powodować katastrofy budowlane, to między innymi: nieprawidłowy model konstrukcji, który został przyjęty do pracy, zbyt mała ryso odporność budowli, zbyt mała nośność konstrukcji, złe zaprojektowanie izolacji cieplno – wilgotnościowej, co może spowodować korozję, a także złe zaprojektowanie wentylacji w budynku. Co więcej może być to także złe, względnie niepełne uwzględnienie strat sprężenia materiału, albo też złe wykonanie samego projektu i niewykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego obiektu. Do następnych rzeczy, które mogą być przyczyną katastrofy budowlanej są błędy w trakcie wykonywania budowli. Są to między innymi takie czynniki jak realizacja, która jest niezgodna z techniczną dokumentacją obiektu, może to być spowodowane także złą jakością materiałów budowlanych, czy też przez złe warunki składowania czy też transportu tychże właśnie materiałów. Może to być także spowodowane przez złą technologię wykonania konstrukcji albo też przez złą jakość robót budowlanych ( co często ma miejsce w przypadku zatrudniania niewykwalifikowanych fachowców budowlanych ). Co do nieodpowiednich warunków eksploatacji, to może być to na przykład zbyt duże obciążenie, brak remontowania, albo też dokonywanie różnego rodzaju przeróbek, które nie są zgodne z szeroko rozumianymi zasadami budowlanymi. Oczywiście istnieją także i czynniki niezależne od ludzi i w takich przypadkach nawet prawidłowe wykonanie obiektu może zdać się na niewiele. Mogą to być między innymi takie czynniki jak na przykład pożary, wybuchy, huragany, trzęsienia ziemi ( czyli mówiąc inaczej wstrząsy sejsmiczne ), usuwiska, powodzie czy też tąpnięcia. Mogą one niestety doprowadzić do zniszczenia nawet takiego obiektu, który w stu procentach został dobrze wykonany i to przez najlepszych budowlańców.

Trzęsienia ziemi

15Kiedy powstają nowe budowle, niezależnie od tego czy są to budynki czy też inne obiekty, to oczywistą rzeczą jest to, że koniecznie muszą one charakteryzować się stabilnością, co jest jednak rzeczą dość oczywistą. Jednak w rejonach, w których nie pojawiają się trzęsienia ziemi nie jest to takie trudne do osiągnięcia. Problem natomiast może pojawić się w momencie, kiedy budowane są obiekty w strefach aktywnych tektonicznie, czyli mówiąc inaczej w miejscach, które mogą nawiedzać trzęsienia ziemi. W tym przypadku stabilność budowli jest kwestią priorytetową dla bezpieczeństwa, więc nie można o tej kwestii w żadnym przypadku zapomnieć. Tym właśnie zagadnieniem zajmuje się jeden z działów inżynierii lądowej, jakim jest inżynieria trzęsień ziemi. Jest to naprawdę bardzo rozległa dziedzina wiedzy inżynierskiej, której głównym zadaniem jest ochrona wszelkiego rodzaju budowli przed skutkami, jakie mogą przynosić trzęsienia ziemi, a oczywistą rzeczą jest to, że są to niejednokrotnie skutki naprawdę tragiczne. Do podstawowych założeń, jakie uwzględnia ta właśnie nauka aby móc zapobiegać skutkom trzęsienia ziemi to: po pierwsze jest to oczywiście konieczność zrozumienia tego, w jaki sposób współdziałają ze sobą siły, które są przenoszone bezpośrednio pomiędzy konkretną budowlą, a jej podłożem w miejscu, w którym się ona znajduje. Następnie jest to także możliwie jak najskuteczniejsze przewidywanie, gdzie potencjalnie mogą występować trzęsienia ziemi oraz oczywiście gdzie może potencjalnie pojawić się epicentrum samego trzęsienia ( choć jest to naprawdę bardzo trudne do przewidzenia, gdyż epicentrum trzęsienia niemalże zawsze występuje w różnych miejscach ) dla obszarów zurbanizowanych. Trzecim najważniejszym założeniem aby móc zapobiegać skutkom trzęsień ziemi jest zaprojektowanie, a następnie rzecz jasna wybudowanie oraz utrzymanie budowli, co musi być zgodne z odpowiednimi normami, które dotyczą oceny jaką szkodliwość może nieść za sobą drganie podłoża, które oczywiście będzie oddziaływało na budowle się na nim znajdujące. Tak naprawdę, jeżeli konkretna budowla zostanie naprawdę dobrze zaprojektowana, będzie nie tylko stosunkowo wysoko odporna na skutki trzęsień ziemi ( oczywiście w przypadkach większych trzęsień, nawet najlepsze obliczenia i wykonanie mogą się okazać niewystarczające, choć są to już przypadki ekstremalne ), a jednocześnie nie będzie ona musiała być bardzo kosztowna, o czym należy pamiętać, że wykorzystywanie bardzo drogich materiałów i technologii nie zawsze jest konieczne. Na chwilę obecną, bardzo duży nacisk kładziony jest na badanie zapobiegające skutkom trzęsień ziemie, szczególnie ważne jest jednak odpowiednie izolowanie podstawy konstrukcji, dzięki czemu możliwe jest powiązanie jej z możliwością tak zwanej pasywnej kontroli wibracji, na które tworzona konstrukcja może być w przyszłości narażona, a więc są to badania jak najbardziej konieczne i jednocześnie są one wręcz niezbędne, gdyż bez tego stabilność budynków będzie dość niska, więc nie będą one obiektami bezpiecznymi.

Instalacje i sieci, czyli inne zagrożenia

30Kiedy już wydarzy się jakaś katastrofa budowlana i to z jakiegokolwiek powodu ( niezależnie czy powodem katastrofy są zaniedbania człowieka, czy też siły od człowieka niezależne ), to już nawet po zawaleniu się budynku, bądź też jego części istnieje wiele rodzajów zagrożeń, które w tym momencie płyną z różnych sieci i instalacji, które znajdują się w zniszczonym obiekcie budowlanym. Po pierwsze zagrożeniem i to w dodatku naprawdę bardzo dużym jest instalacja elektryczna. Może ona stwarzać realne zagrożenie utraty zdrowia czy też nawet życia zarówno dla ofiar katastrofy jak i oczywiście dla ratowników, którzy mogą ulec porażeniu prądem. Co więcej instalacja elektryczna może także powodować zaistnienie pożarów poprzez zapalenie się materiałów w pobliżu kabli, a także może ona powodować wybuchy, jeżeli prąd będzie miał styczność z ulatniającym się gazem. Następnym zagrożeniem dla ofiar oraz ratowników pracujących przy katastrofie budowlanej jest oczywiście instalacja wodociągowa. Przez nią ofiary katastrofy, a także i ratownicy mogą ulec podtopieniu czy też mogą oni nawet niejednokrotnie utonąć, szczególnie jeżeli ofiary katastrofy znajdują się w dolnej części budowli. Co więcej woda może także powodować utratę równowagi i stabilności całego rumowiska, przez co wystąpić mogą następne osunięcia. Następnym realnym zagrożeniem jest także instalacja kanalizacyjna. Co prawda stwarza ona znacznie mniejsze zagrożenie aniżeli inne instalacje, ponieważ w przewodach kanalizacyjnych przepływ nie jest ciągły. W niektórych przypadkach jednak instalacja kanalizacyjna może okazać się ratunkiem, ponieważ można przez nią pompować na przykład powietrze do osób, które są uwięzione w rumowisku i do których nie ma dojścia. Innym, realnym zagrożeniem może okazać się także i instalacja ciepłownicza. Jest ona tym bardziej niebezpieczna, szczególnie w okresach grzewczych, że znajduje się w niej gorąca woda, która nie tylko może być przyczyną zatopienia ofiar katastrofy, ale może powodować także bardzo rozległe i ciężkie poparzenia, także i wśród ratowników.Jedną z ostatnich i jednocześnie najgroźniejszych instalacji, która może stwarzać zagrożenie już po katastrofie budowlanej, jest instalacja gazowa. Jest ona naprawdę bardzo niebezpieczna, ponieważ rozszczelnienie rur gazowych i ulatnianie się gazu powoduje bezpośrednie zagrożenie wybuchu ( choć najczęściej są to wybuchy lokalne ), a także gaz może być przyczyną zatrucia się ofiar katastrofy ( ratownicy najczęściej są już wyposażeni w maski przeciwgazowe. Jak więc doskonale widać, nie tylko samo zawalenie się obiektu budowlanego ( względnie jego części ) jest katastrofą, choć z tym nie można polemizować, jednakże już nawet po bezpośredniej katastrofie na jej ofiary a także i na ratowników czeka naprawdę wiele innych niebezpieczeństw, które niejednokrotnie mogą być równie śmiertelne jak i sam moment zawalenia się obiektu budowlanego. Dlatego też jeżeli tylko się da, powinniśmy w przypadku wydarzenia się katastrofy starać się zarachowywać zdrowy rozsądek, gdyż w przeciwnym przypadku konsekwencje na pewno nie będą dla nas korzystne.

Mechanika konstrukcji

18Mechanika konstrukcji jest to bardzo ważna i skomplikowana nauka, bezpośrednio powiązana z budownictwem ( zresztą praktycznie rzecz ujmując jest ona z budownictwem nierozerwalnie połączona ). Mechanika skupiona jest głównie na tym, aby analizować oraz następnie w odpowiedni sposób projektować wszystkie konstrukcje, które będą następnie podlegały działaniom różnych sił, które niewątpliwie będą dążyły do zniszczenia wybudowanego obiektu ( chodzi tutaj między innymi o takie siły jak deszcze, wiatr, trzęsienia ziemi i tym podobne ), choć warto jest zaznaczyć, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie i siły zewnętrzna, ale także i o siły wewnętrzne statyczne oraz rzecz jasna różne siły dynamiczne. Co więcej pod pojęciem samej siły ( która może się okazać w najgorszym przypadku także i siłą destrukcyjną ), rozumie się także i ciężar własny samej konstrukcji, czy też takie czynniki jak zmiany temperatury, które mają bezpośredni wpływ na rozszerzanie się materiałów pod wpływem ciepła. Właśnie dlatego też jeszcze zanim zacznie się jakakolwiek budowa, działanie wszystkich sił w określonych miejscach trzeba dokładnie obliczyć i przeanalizować i dopiero po tym fakcie można zacząć dobierać możliwie jak najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne dotyczące konkretnej budowli, w tym także i odpowiednie dobranie samych materiałów, z których obiekt zostanie wybudowany. Oczywiście wszystko musi być tak skomponowane, żeby w możliwie jak najlepszy sposób móc zapobiegać działaniu niepożądanych sił i aby ich ewentualne skutki były możliwie jak najmniejsze i oczywiście nieszkodliwe dla samej budowli. Co więcej mechanika konstrukcji ma za zadanie także to, aby zaprojektować budowlę w tern sposób, aby nie tylko opierała się ona możliwie jak najskuteczniej działającym na nią siłom, ale także musi jednocześnie charakteryzować się odpowiednią funkcjonalnością oraz oczywiście możliwie jak najwyższym poziomem bezpieczeństwa, co jest jednak rzeczą jak najbardziej logiczną, że bezpieczeństwo stawiane powinno być na miejscu numer jeden. Warto jest jednak także wiedzieć o tym, że dzięki temu, iż sama mechanika konstrukcji jest dziedziną naprawdę bardzo rozległą i trudną, wydzieliły się konkretne osobne dyscypliny mechaniki konstrukcji, z czego każda dyscyplina zajmuje się tylko jednym zagadnieniem, a ich ścisła współpraca pozwala na dokonanie wszystkich obliczeń i wykonanie naprawdę stabilnej, użytecznej i bezpiecznej konstrukcji budowlanej. Jednym z przykładów takiej właśnie dyscypliny, która wykształciła się stricte z mechaniki konstrukcji jest na przykład nauka o możliwości zapobiegania skutkom trzęsienia ziemi, co jest obecnie już nauką osobną, jednakże nierozerwalnie połączoną z samą mechaniką konstrukcji. Nie jest to oczywiście jedyna taka dziedzina, więc absolutną koniecznością w przypadku budowania ( szczególnie jeżeli chodzi o wysokie budynki i inne konstrukcje ) jest ścisła współpraca wszystkich dziedzin budownictwa, czy też mówić ściślej, inżynierii lądowej, która jest czymś w rodzaju matki wszystkich nauk budowlanych.