Kraków, Śląsk, Wrocław, Poznań, Szczecin… cała Polska

Budownictwo nowoczesne

Budownictwem ogólnie rzecz biorąc, określa się wszystkie czynności, które mają na celu wznoszenie jakichś budowli. Obecnie buduje się wiele różnych nieruchomości w wielu technologiach, które cały czas ulegają zmianom. Budownictwo to również modernizacja istniejących już obiektów oraz ich przebudowa czy konserwacja. Samodzielne zbudowanie domu od podstaw jest oczywiście możliwe, ale żeby tego właśnie dokonać, trzeba by być osobą wszechstronnie wykształconą i posiadać ogromne umiejętności. Oczywiście mówimy w tym momencie o dużych budowlach, które są wykonane przy pomocy nowoczesnych technologii. Żeby móc zbudować dom czy też osiedle lub postawić halę produkcyjną, konieczne jest właściwe przygotowanie działki, jej opis, przygotowanie planów budowy, obliczenie ilości materiałów budowlanych, późniejsze prace związane z murowaniem, kopaniem, tynkowaniem, wykańczaniem całej budowli oraz oczywiście nadzór na tymi wszystkimi czynnościami, aby wspomnieć tylko o niektórych z nich. Dlatego też, aby wszystkie te zadania mogły być możliwe, trzeba zatrudnić do tego dość dużo osób. Jakie zatem osoby biorą udział w budowie? Wiele zależy od tego, jaki to ma być budynek.

Geotechnika

16Kolejną składową jaka wlicza się w naukę którą jest inżynieria lądowa, to oczywiście geotechnika. Jest to nauka również bardzo ściśle powiązana z samym budownictwem, ponieważ jej wiedza odnosi się głównie do możliwości obliczenia współpracy pomiędzy samym podłożem a budowlą. Geotechnika jest to nauka, która ma naprawdę bardzo ścisłe powiązania z takimi naukami jak na przykład mechanika konstrukcji czy też geologia. Inżynierowie zajmujący się geotechniką pracują nad tym, aby w możliwie jak najbardziej ekonomicznie oraz oczywiście jak najbezpieczniej ( co jest rzeczą chyba najważniejszą ) projektować fundamenty różnych budowli, a także i tak zwanych murów oporowych ( zwanych Częstocic także i ścianami nośnymi, szczególnie jednak w przypadku budynków mieszkalnych ), a także i innych obiektów, które mają bezpośrednią styczność z pracującym podłożem. Do głównych przeciwności tej nauki, które muszą zostać pokonane, aby budownictwo w konkretnym rejonie miało w ogóle szansę bytu, są między innymi takie czynniki jak na przykład poziom wód gruntowych, które niejednokrotnie mogą skutecznie pokrzyżować plany budowlane, a także bardzo ważne są tutaj i elementy, które są bezpośrednio związane z mechaniką gruntów czy też z tak zwanym gruntoznawstwem. Bardzo często bywa i tak, że geotechnika postrzegana jest przez ludzi z branży budowlanej za jedną z najważniejszych i do tego najbardziej rozległych dziedzin budownictwa. Jest to jednak dość zrozumiałe i jednocześnie jest to bezpośrednio powiązane z różnego rodzaju trudnościami, które mogą dotyczyć trudności z określaniem tak zwanych „warunków brzegowych problemów”, które są powiązane z geotechniką. Szczególnie na uwagę zasługuje w tym momencie trudność dostarczana przez właściwości samego gruntu, który ma służyć za podłoże do budowli, z głównym uwzględnieniem nośności tegoż to gruntu. Są to rzeczy naprawdę bardzo złożone i niejednokrotnie dużo trudniejsze aniżeli pozostałe zagadnienia z wiedzy inżynierskiej, dlatego też nietrudno się dziwić, że geotechnika postrzegana jest jako jedna z najtrudniejszych dziedzin wiedzy inżynierskiej. Właśnie przez powstawanie tych wszystkich trudności narodziła się nowa dziedzina wiedzy inżynierskiej, bezpośrednio powiązana z budownictwem, a mianowicie jest to oczywiście geoinżynieria. Jest to nauka zajmująca się głównie tym, jaki istnieją możliwości na polepszenie oraz na jednoznaczne określenie własności samego gruntu tam, gdzie finalnie będzie miała znajdować się określona inwestycja budowlana. Często geotechnika oraz geoinżynieria określane są także podziemnymi elementami inżynierii, które zresztą dość wyraźnie kontrastują z elementami „naziemnymi” dotyczącymi inżynierii lądowej, ponieważ w tych właśnie składowych są już ściśle określone właściwości dotyczące na przykład materiałów, jakimi są przeważnie beton oraz stal ( nietrudno jest obliczyć wszystkie dane mając już określone wartości ). Jak więc doskonale widać, geotechnika naprawdę jest jedną z cięższych dziedzin bezpośrednio powiązanych z szeroko rozumianym budownictwem.

Mechanika konstrukcji

18Mechanika konstrukcji jest to bardzo ważna i skomplikowana nauka, bezpośrednio powiązana z budownictwem ( zresztą praktycznie rzecz ujmując jest ona z budownictwem nierozerwalnie połączona ). Mechanika skupiona jest głównie na tym, aby analizować oraz następnie w odpowiedni sposób projektować wszystkie konstrukcje, które będą następnie podlegały działaniom różnych sił, które niewątpliwie będą dążyły do zniszczenia wybudowanego obiektu ( chodzi tutaj między innymi o takie siły jak deszcze, wiatr, trzęsienia ziemi i tym podobne ), choć warto jest zaznaczyć, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie i siły zewnętrzna, ale także i o siły wewnętrzne statyczne oraz rzecz jasna różne siły dynamiczne. Co więcej pod pojęciem samej siły ( która może się okazać w najgorszym przypadku także i siłą destrukcyjną ), rozumie się także i ciężar własny samej konstrukcji, czy też takie czynniki jak zmiany temperatury, które mają bezpośredni wpływ na rozszerzanie się materiałów pod wpływem ciepła. Właśnie dlatego też jeszcze zanim zacznie się jakakolwiek budowa, działanie wszystkich sił w określonych miejscach trzeba dokładnie obliczyć i przeanalizować i dopiero po tym fakcie można zacząć dobierać możliwie jak najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne dotyczące konkretnej budowli, w tym także i odpowiednie dobranie samych materiałów, z których obiekt zostanie wybudowany. Oczywiście wszystko musi być tak skomponowane, żeby w możliwie jak najlepszy sposób móc zapobiegać działaniu niepożądanych sił i aby ich ewentualne skutki były możliwie jak najmniejsze i oczywiście nieszkodliwe dla samej budowli. Co więcej mechanika konstrukcji ma za zadanie także to, aby zaprojektować budowlę w tern sposób, aby nie tylko opierała się ona możliwie jak najskuteczniej działającym na nią siłom, ale także musi jednocześnie charakteryzować się odpowiednią funkcjonalnością oraz oczywiście możliwie jak najwyższym poziomem bezpieczeństwa, co jest jednak rzeczą jak najbardziej logiczną, że bezpieczeństwo stawiane powinno być na miejscu numer jeden. Warto jest jednak także wiedzieć o tym, że dzięki temu, iż sama mechanika konstrukcji jest dziedziną naprawdę bardzo rozległą i trudną, wydzieliły się konkretne osobne dyscypliny mechaniki konstrukcji, z czego każda dyscyplina zajmuje się tylko jednym zagadnieniem, a ich ścisła współpraca pozwala na dokonanie wszystkich obliczeń i wykonanie naprawdę stabilnej, użytecznej i bezpiecznej konstrukcji budowlanej. Jednym z przykładów takiej właśnie dyscypliny, która wykształciła się stricte z mechaniki konstrukcji jest na przykład nauka o możliwości zapobiegania skutkom trzęsienia ziemi, co jest obecnie już nauką osobną, jednakże nierozerwalnie połączoną z samą mechaniką konstrukcji. Nie jest to oczywiście jedyna taka dziedzina, więc absolutną koniecznością w przypadku budowania ( szczególnie jeżeli chodzi o wysokie budynki i inne konstrukcje ) jest ścisła współpraca wszystkich dziedzin budownictwa, czy też mówić ściślej, inżynierii lądowej, która jest czymś w rodzaju matki wszystkich nauk budowlanych.

Kosztorys a rzeczywista cena nieruchomości

28Dość oczywistym wydaje się być fakt, że każdy kosztorys jest to dokument w pewnym sensie „przepowiadający” koszty, które inwestor będzie musiał włożyć w nowo budowaną inwestycję budowlaną, jednak jednocześnie kosztorysu nie można traktować jako pewne informacje, które niewątpliwie się sprawdzą, ponieważ może wyniknąć w trakcie budowy wiele rzeczy, które będą wymagały wyłożenia dodatkowych środków przez inwestora. Dlatego też można założyć, że zestawienie wszystkich kosztorysów jest tylko szacunkową ceną rzeczywistą całej nieruchomości, a nie są to dane, które nie mogą uleć zmianie. Aby móc wycenić całą nieruchomość, kosztorysanci stosują wiele różnych podejść, metod oraz technik szacowania nieruchomości. Każda metoda opiera się na innych założeniach i tak naprawdę jeżeli kosztorysy będą wykonywane za pomocą różnych technik, będą one mogły być zdecydowanie bardziej trafne. W tak zwanym podejściu kosztowym w momencie zastosowania różnych metod odtworzenia oraz zastąpienia można stosować wiele różnych technik. Są to między innymi takie techniki jak technika szczegółowa, technika scalonych elementów czy też technika wskaźnikowa. Co więcej w przypadku likwidacji jakiegoś obiektu budowlanego stosuje się najczęściej tylko i wyłącznie metodę szczegółową, która dość skutecznie potrafi „przewidzieć” koszty, które będzie trzeba ponieść przy likwidacji konkretnej nieruchomości. Istnieje jeden element tak zwanego „operatu”, który jest oparty na wcześniej wymienionych technikach, a także czasami oparty na mieszanym podejściu, to oczywiście kosztorys traktowany jako sposób na określenie całkowitej ceny kosztorysowej. Najczęściej jednak bywa tak, że przy wycenie konkretnej nieruchomości korzysta się z cenników, które są już gotowe. Co ważne cenniki takie charakteryzować mogą się różnym stopniem scalenia elementów, a także mogą charakteryzować się różnym zakresem. Co więcej w niektórych przypadkach przygotowuje się także kalkulacje, które są oparte o specjalistyczne katalogi. W trakcie przygotowywania kosztorysu całej nieruchomości warto jest oczywiście pamiętać o tym, że kosztorys naprawdę nie jest stuprocentowym dokumentem określającym wszystkie płatności, których trzeba będzie dokonać, a jest on tylko przewidywalnym określeniem kwoty, która będzie wydana na realizację całej inwestycji budowlanej, jednakże często rzeczywista kwota całej inwestycji jest znacznie wyższa aniżeli zakładane kosztorysy, choć zdarzają się także i przypadki, że jest to kwota nieznacznie mniejsza, co oczywiście będzie dla inwestora rzeczą jak najbardziej korzystną. W przypadku niewielkich inwestycji cały kosztorys tak naprawdę może zostać wypisany w przysłowiowym brudnopisie, ponieważ zakres kosztorysowania jest znacznie mniejszy aniżeli w przypadku większych inwestycji budowlanych, co jednak nie zmienia faktu, że tutaj również jest to tylko orientacyjna kwota, dlatego też naprawdę rzeczą niemożliwą jest to, żeby już na początku planowania inwestycji budowlanej wiedzieć ile cała inwestycja będzie kosztowała.

Plac budowy

25Plac budowy, czyli inaczej mówiąc także i terem budowy jest to miejsce, w którym jak sama nazwa wskazuje odbywa się budowa. Jest to najczęściej wydzielony i niejednokrotnie także ogrodzony teren na którym odbywają się wszystkie prace budowlane dotyczące określonego obiektu budowlanego ( może to być stricte budowa, różne prace remontowe czy też nawet i prace rozbiórkowe ). Na terenie budowy muszą koniecznie znajdować się zarówno wszystkie obiekty, które są obecnie budowane, jak i wszystkie elementy traktowane jako obiekty tymczasowe. Do takich obiektów można zaliczyć między innymi różne budynki socjalne oraz oczywiście i budynki administracyjne, tymczasowe drogi prowadzące stricte na teren budowy oraz do obiektów tymczasowych, składy materiałów, tory szynowe dla żurawia, jeżeli oczywiście jest to konieczne ( co w przypadku niskich budowli często bywa zbędne ), warsztaty i wiele innych rzeczy. Oczywiście jeżeli plac budowy nie jest duży, czyli jeżeli budowany jest jakiś niewielki obiekt budowlany ( na przykład dom jednorodzinny ), to sam plac budowy również nie będzie zajmował zbyt wiele miejsca, a także w tym momencie nie błędzie on zawierał takich składowych jak na przykład drogi tymczasowe, tory szynowe dla żurawia czy też na przykład budynki administracyjne, jednakże jeżeli budowany jest jakiś naprawdę duży obiekt, to wszystkie te składowe będą rzeczami niezbędnymi. Co więcej często także bardzo duże place budów dzieli się na określone sektory ( czy też mówiąc inaczej dzieli się go na określone strefy ), które są oddzielne dla wszystkich podwykonawców budowy ( co jest rozwiązaniem bardzo dobrym, ponieważ w ten prosty sposób można skutecznie uniknąć chaosu, a także zminimalizować możliwość powstawania kradzieży i tym podobnych rzeczy ). Aby plac budowy był możliwie jak najlepiej zagospodarowany, można sporządzić tak zwany plan zagospodarowania budowy, dzięki czemu sama organizacja budowy będzie znacznie lepsza ( chociażby dlatego, że każdy, szukając określonej osoby czy też określonej rzeczy, będzie mniej więcej wiedzieć, gdzie może jej szukać ). Ważne jest także i to, że absolutnie wszystkie osoby przebywające na placu budowy, niezależnie od tego czy zajmują się stricte budową czy też zajmują się sprawami pobocznymi, koniecznie muszą nosić na głowach specjalne kaski chroniące przed różnymi rzeczami, które mogą na nas spaść z góry. Jest to naprawdę bardzo proste zabezpieczenie ( chyba jest to podstawowy przepis bezpieczeństwa i higieny pracy ), a potrafi naprawdę skutecznie ochronić nasze zdrowie i także niejednokrotnie życie, ponieważ na budowie często spadają z góry różne elementy, co może okazać się rzeczą naprawdę niebezpieczną. Co więcej teren budowy najczęściej jest ogrodzony ( szczególnie w przypadku nowo powstających obiektów ), gdyż składowane materiały na placu budowy są bardzo dużą gratką dla złodziei i dlatego bardzo dobrze jest również, jeżeli budowy ( szczególnie w nocy ) strzeże wartownik, który jednak będzie osobą rzeczywiście nadającą się na to stanowisko.